Home>聯絡我們
聯絡方式

台北市內湖區民權東路六段161號五樓
(國防醫學院生物及解剖學研究所)

學會理事長 馬國興教授
(02) 8792-3100 ext. 18728
e-mail:kuohsing91@yahoo.com.tw 

學會秘書長 鄭珈毘助理教授
(02) 8792-3100 ext. 18707
e-mail: ph870317@mail.ndmctsgh.edu.tw

學會幹事 趙韻婷小姐
(02) 8792-3100 ext. 18732
e-mail: C14anatomy@gmail.com